Handelsbetingelser

Nedenstående vilkår er gældende, hvor der ikke er truffet anden skriftlig aftale med Bøgedal Steel ApS.

Tilbud: De i tilbud anførte kvantiteter må udelukkende betragtes som vejledende og uforbindende. 

Ordre: Ordrebekræftelsen gælder, hvis intet andet er aftalt, med forbehold for materialepris- og afgiftsændringer. De anførte priser er ekskl. moms og emballage. Fakturering sker i henhold til faktisk leverede mængder.

Emballage: Emballage faktureres særskilt til aftalt pris.

Fragt: Forsendelse sker i hht. ordrebekræftelse, og er inkl. i prisen, medmindre andet er aftalt.

Ejendomsret og forbehold: Ejendomsretten til det solgte forbliver vor ejendom, indtil varerne er fuldt ud betalt.

Betaling: Netto kontant 14 dage, med mindre andet er aftalt skriftligt. Betaling skal ske til vor konto i Vestjysk Bank, Brande afdeling:  0871 4160272525 . Ved første bestilling indbetaler køber 35% af ordreværdien forud. Betalinger der  ikke er rettidige, vil blive beregnet et rentetillæg på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Reklamationer og sælgers ansvar samt produktansvar

1. Køber skal undersøge varen for fejl og mangler straks ved modtagelse. Mangler, som opdages, eller som burde være opdaget på dette tidspunkt, eller som opdages senere, skal omgående gøres gældende overfor sælger. Varer der er reklameret over må ikke tages i brug, uden nærmere aftale med sælger. Køber kan under ingen omstændigheder gøre mangler gældende overfor sælger senere end 3 uger fra varens levering.

2. Reklamationer berettiger ikke til ophævelse, erstatning eller forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdes af betaling.

3. Vort ansvar er, uanset om eventuelle fejl kan tilskrives os, begrænset til udbedring af eventuelle mangler eller til omlevering af varen uden beregning. Vort ansvar omfatter kun fejl, der reelt kan tilbageføres til vor leverance. Omkostninger ved fejlens konstatering, eventuel demontage, forsendelse og reinstallering er ikke indbefattet i ansvaret, men påhviler kunden. Vort ansvar omfatter ikke tab i forb. med drift, tid, avance eller andet indirekte tab. Ved forarbejdning af kundemateriale forbeholder vi os ret til en almindelig spild-/brok-procent.
Vi gør opmærksom på, at vor pligt til at udbedre mangler eller foretage omlevering ikke omfatter:

  • Skader, opstået under transport, hvor forsendelsen sker for købers regning og risiko.
  • Korrosionsskader, såfremt det anvendte materiale er leveret af køber eller efter købers anvisning.
  • Skader, forvoldt ved forkert anvendelse.
  • Skader, forvoldt ved urigtig behandling.
  • Skader, der skyldes usædvanlige driftstilstande.

4. For skade på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser (produkt- ansvar), er vi alene ansvarlige, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Sælger hæfter herunder ikke for skade på ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader). Vort ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for en sådan skade eller for et sådant tab, som sælger i henhold til det her anførte ikke er ansvarlig for.

5. Anvendelig/brugbar ret, hjemting/værneting samt delvis ugyldighed

  • For disse salgs- og leveringsbetingelser og samtlige retshenseender/juridiske relationer mellem sælger og køber gælder udelukkende dansk ret. Påbudt værneting er Sø- og Handelsretten i København, Danmark.
  • Skulle en bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse inde for rammerne af øvrige aftaler være eller blive uvirksom, berøres alle øvrige bestemmelser eller aftalers gyldighed ikke heraf.